Hoạt động ngoại khóa tháng 3 " CHỐNG RÁC THẢI NHỰA" Trường TH Lâm Tuyền