Hình ảnh Hội Nghị Công đoàn cơ sở năm 2019-2020 của trường Tiểu học R'Lơm